Outsourcing

(update 28-09-2017)

Via Riny Snoeren een drietal TV-video's ontvangen van de akties omtrent de outsourcing.

 Filmje 1: Klik op foto (nieuws begint na 30 seconde reclame)

 Filmpje 2: Klik op foto

 Filmpje 3: Klik op foto

In dit hoofdstuk gaan we de historie beschrijven betreffende de outsourcing van de Philips Bedrijfsbeveiliging.
We zijn momenteelnog met de verwerking van ons archief hieromtrent bezig, en publiceren regelmatig updates.
Het verhaal is inmiddels door diverse betrokkene gecontroleerd en naar waarheid bevonden .
Aan de linkerkant ziet u de documenten waar we in het verhaal naar verwijzen.

Outsourcing Philips Bedrijfsbeveiliging (versie 20-04-2014)

Om het outsourcings project, wat in 2001 een feit werd te kunnen duiden, gaan we terug in de tijd naar het jaar 1988.
De decentralisatie van 1988 was weliswaar niet direct de oorzaak maar had wel een belangrijke functie hierin. Om het outsourcings project te omschrijven wil ik (Leo Ringeling) dit chronologisch doorlopen. Hierbij zal ik diverse van belang zijnde stukken beschrijven die ik als bijlage onder dit hoofdstuk zal toevoegen.

1988

In dit jaar werd de Philips Bedrijfsbeveiliging van centrale organisatie een decentrale organisatie. Het principe was dat de hoofdbewoner van een Plant de verantwoordelijkheid van de Security over nam.

Voorbeeld: Strijp 1: Product divisie CE, Security werd een onderdeel van CE.
Zo ontstond in Eindhoven de volgende verdeling:

      Emmasingel       Philips Lighting

       Strijp 1               Consumer Electronics

       Strijp 2               Industrial Electronics

       Strijp 3               Display Components

        Acht                   Machine Fabrieken

       Beatrix               Components

       Vredeoord         Vastgoed Beheer en Diensten (VB&D)

Door het opheffen van de Centrale Philips Bedrijfsbeveiliging verviel de Centrale aansturing vanuit gebouw OAR. Dit werd ondervangen door bij de Product Divisies een manager aan te stellen die lokaal verantwoordelijk werd voor Security, dit werd een LSO (Local Security Officer).
Deze functionaris werd door de afdeling PSO (Philips Security Office) aangestuurd/geïnformeerd. Philips Security Office stond voor Philips wereldwijd opgesteld voor calamiteiten/incidenten. ( Zie te volgen document “Richtlijn Buitengewone Situaties)”. De eerste Directeur was Kees Sietsma, en deze werd opgevolgd door Jos Oostdijk ( zie verder het hoofdstuk “PSO” ).

1989

Samenwerkingsverband Philips Bedrijfsbeveiliging en het (toenmalige) Randon Beveiliging. T-Complex.
L-R: Peter Quaden (Groepsleider Randon) William Smulders (beambte Randon) John Niekus (Districtsmanager Randon) Leo Ringeling (Districtsmanager Philips Bedrijfsbeveiliging) Cees Braken (ass. Districtsmanager Philips Bedrijfsbeveiliging) Cees Jongenelen (beambte Randon)

Door Philips Inkoop werd na een onderzoek een First Supplier aangewezen, dit werd Randon . Later hernoemd naar Securicor en nog later Group4Securicor (G4S) De eerste Districtsmanager van Randon was John Niekus met als rechterhand Herman Smits. Het eerste contract dat op basis van de nieuwe overeenkomst werd ingezet door Randon was op Strijp 2+3.
Dit contract op jaarbasis hield in: 1000 uur voor Strijp 2(IE) en 1000 uur voor Strijp 3(DCE) Een van de eerste surveillanten die in 1989 werd ingezet was Frans van Noorwegen

Er werden basis-instruckties voor medewerkers van de groepen bedrijfsbeveiliging van de Philips bedrijven in Nederland uitgebracht, mede ter voldoening
van het gestelde in de toenmalige wet op de Weerkorpsen. Deze instructies traden in werking per 1 augustus 1989 (zie kader links)

1991

In dit jaar werd een rapport geschreven door Jos Oostdijk genaamd: “ HeroriëntatieFysieke Bedrijfsbeveiliging ” (zie kader links). In dit rapport werden de Productdivisies geadviseerd om de volledige Securitygroep uit te besteden dit met uitzondering van hoofden Beveiliging. Vanaf dit moment werd de zekerheid die Philips beveiligers hadden teniet gedaan. Dit door het naar buiten komen van dit rapport. Dit leidde tot vele vergaderingen tussen beveiligers en Product Divisies. Let op: Dit speelde zich af midden in Operatie Centurion van Jan Timmer.

1996

In een meeting in het PSV stadion met alle hoofden Beveiliging Eindhoven en Hans Simons van VB&D werd door hem de vraag gesteld:
“ Wat is de meerwaarde van een eigen Beveiligingsdienst ten opzichte van inhuur bij een particuliere beveiligingsbedrijf 

Dit was voor de aanwezige securitymanagers de eerste keer dat er serieus nagedacht moest worden wat de daadwerkelijke verschillen waren tussen een bedrijfsbeveiligingsorganisatie zoals Philips en een particuliere beveiligingsorganisatie zoals Randon.

1996-2000

In deze periode werden alle Plants in Eindhoven ondergebracht bij VB&D. De laatste Plant die deze overstap maakte was Strijp 3 (DCE) in mei 2000. In 2000 werd Plant Sittard mede ondergebracht bij VB&D. Let op : Dit samenbrengen van Plants onder VB&D bleek later als doel: Outsourcing. Er werd in mei 2000 een transformatieplan gemaakt hoe het "Philips district" ingevuld vanuit de Randonorganisatie er uit
zou gaan zien, zie document " Transformatieplan Philips Bedrijfsbeveiliging " links. Dit bestaat uit het schrijven aan de OR vanuit VB&D Directie en het daadwerkelijk geschreven plan door M.v.d.Mark van Randon en L. Ringeling van Philips

1999

In dit jaar werd duidelijk dat Philips de beveiligingsdienst wilde outsourcen. In dit jaar werd door de medewerkers van de Philips beveiliging samen met de vakbonden FNV, Unie BLHP en FVP een front gevormd tegen Philips. Dit leidde tot allerlei acties in het voorjaar van 1999

In de te bijlage “Outsourcing” (in bezit van ons, zie hieronder) wordt duidelijk welke acties in
samenwerking met de vakbonden genomen en uitgevoerd werden.
( zie enkele foto’s en knipsels hieronder ).

Bovenste foto actievoerders bij gebouw VO
Onderste foto de hoofdrolspelers. Links met gestreepte trui Jan Cuperus van de bond, midden met
microfoon Piet Dijkema en rechts met snor Rian Mickers.

Uiteindelijk leidde de acties tot een overeenkomst tussen Philips en hun beveiligers. De belangrijkste voorwaarde waar Philips gehoor aan gaf was dat iedere beveiliger die op 1-1-2001 jonger was dan 47 jaar over moest gaan naar Randon waar degene die op 1-1-2001 47 jaar of ouder was, bleef op de pay-rol van Philips. Weliswaar werden deze medewerkers ingezet/gekleed/gepland en aangestuurd door Randon. Let wel : Dit besluit werd in 1999 genomen maar werd uitgevoerd vanaf 1-1-2001.

Gevolg van deze maatregel was een scheiding in de hechte beveiligingsgroep. Verder gevolg was dat Philips volgens de afgesproken regeling de vertrekkende Philips beveiligers de volledige gelegenheid gaf tot het volgen van studies. Dit leidde tot allerhande opleidingen. Nog een gevolg was dat Philips beveiligers in grote getallen vertrokken. Deze opengevallen plaatsen moesten ingevuld worden door Randon. De vertrekkende Philips 47- medewerkers werden een van de grote problemen in 2000.

Randon had zich verplicht om aan Philips alleen volledig opgeleid personeel in te zetten, echter door het grote verloop van Philips beveiligers enerzijds, en het grote verloop bij Randon zelf, werden regelmatig niet volledig opgeleide Randon beveiligers ingezet op de Philips Plants. Dit werd door de Onderdelen Commissie (OC) van de OR naar voren gebracht in haar vergadering met de directie van VB&D.

Hoofdrolspelers in deze periode: Philips: Hr. Rian Mickers, Directie VB&D en Randon: Hr.Marco v.d. Mark. Dit proces werd voor Philips begeleid door Leo Ringeling die de zorg had voor de kwaliteit van de beveiliging op peil te houden

2001

Vanaf 1-1-2001 werden alle Security activiteiten over genomen door Randon. Met betrekking tot inplemtatie werd eind 2000 door Leo Ringeling het eerste stuk geschreven waardoor de inplentatie tussen Philips en Randon een feit werd. Dit stuk, " Back to Basic beveiligingsaanpak " (zie kader links) was naar aanleiding en gevolg van het " Transformatieplan Philips Bedrijfsbeveiliging ", zie kader links.
De bedoeling van de Back to Basic aanpak was om een kwaliteitsslag te slaan, (o.a. het beveiligingsniveau omhoog te schroeven
de klantvriendelijkheid en de uitvoering van de werkzaamheden te garanderen). Dit was het gevolg van o.a. de (hele)snelle leegloop en vertrek van eigen Philips beveiligers die eieren voor hun geld kozen, en de grote druk aan de kant van Randon om die gaten met spoed op te vullen met gemotiveerde en gediplomeerde beveiligers.

tr{

border:1px solid black;

}

Kantoor VQ waar de Randon/Philips unit was gevestigd (Unitmanagers en Districtsmanagers)
L-R: Rob Brits, Herman Smits, Cees Braken

2002

In dit jaar ging de laatste Plant in Eindhoven, Philips Waalre (NatLab) van Philips Research naar VB&D. Let op: In de periode van 1996-2000 bij elkaar brengen van de Eindhovense plants onder VB&D bleek dat dit niet van toepassing was voor Philips Research. Hierdoor ontstond de vreemde situatie dat op de Plant van Philips Research/High Tech Campus nog Philips personeel rondliep , zowel 47- als 47+ waarbij zelfs deze medewerkers in Philips uniformen rondliepen en dit tot eind 2008.

2007

Voor het Philips personeel dat bij Randon/Securicor/G4S te werk was gesteld werd een regeling aangeboden. Door personeelszaken van Philips VB&D werd Renate Horlez ingehuurd om samen met Leo Ringeling gesprekken gevoerd met alle betreffende Philips beveiligers die onder de 47+ regeling vielen. De hoogte van het geldbedrag in deze regeling werd vastgesteld door de Kantonrechters formule.

De Kantonrechters formule:

Tot 40 jaar :                   Elk jaar 1 maand.
Tussen 40 en 50 jaar:     1.5 maand per jaar
Tussen 50 en 60 jaar:     2 maanden per jaar.


Voorbeeld Kantonrechters formule:

Philips beveiliger heeft 38 jaar bij Philips gewerkt en is in 2007 59 jaar

2008:

In dit jaar werden de laatste Philips beveiligers van de High Tech Campus overgedaan aan Trigion.

Als afsluiting van dit onderwerp het navolgende :

Het bij elkaar brengen van de Plants tussen 1996 en 2000 was een voor opgezet plan, door het bij elkaar brengen van de Plants onder VB&D was outsoursing makkelijker te realiseren.

Waar de Directie van VB&D zich in vergiste was de vastberadenheid en saamhorigheid van de Philips beveiligers, deze medewerkers in samenwerking met de vakbonden FNV (Jan Cuperus), CNV (Nico Boogaerts) en de unie BLHP, (Hep van Luunen), hebben tot het uiterste gevochten waardoor Philips gedwongen werd een voor alle medewerkers perfect regeling af te sluiten.

Als bijlage bij dit stuk een overzicht van alle activiteiten die in 1999 werden georganiseerd door de vakbonden en de beveiligers van Philips(wordt regelmatig aangevuld met nieuwe artikelen en foto's onder dit schrijven)

Verder is het wel van belang te weten dat wat in 1999 besloten werd door Directie van VB&D (de HH. Dijkema, van de Muuren en Mickers)
de outsoursing van de Philips beveiligingsdienst Eindhoven , dit al bij deze Directie bekend was wat er ging gebeuren.

Een uitspraak van de Hr. Dijkema in 1999 in een van de Evoluon sessies was: " Jullie denken toch niet dat het er over 10-12 jaar het nog zo uit ziet ".

En als we hierna kijken moeten we constateren dat er van alle Plants die er in 1999 waren te weten Strijp 1, Strijp 2-3, Acht, Beatrix, Emmasingel, Vredeoord, Meldkamer en zelfs Philips Waalre (campus) er niets meer over is.

Dus het besluit om te outsourcen in 1999 is een goed besluit geweest, waarbij Philips zich als een zeer goede werkgever heeft opgesteld.

Jo Panken heeft nog 3 jaar na het laatste besluit in Philips uniform dienst gedaan op de High Tech Campus.
Hij nam afscheid op 31-1-2012, en met hem verdween de laatste geuniformeerde Philips beveiliger van "Groot Eindhoven"

Op dit moment (Augustus 2013) zijn zover ons bekend
op de navolgende Plants nog Philips beveiligers (in Philips uniform) actief:

-        Philips Maarheeze, (twee eigen medewerkers)

-        Philips Best, (5 eigen medewerkers)

-        Philips Drachten (5 eigen medewerkers)

Aanvulling op 11-02-2021:
- Philips Maarheeze is dicht, geen eigen beveiligers meer

- Philips Best nog 2 eigen beveiligers

- Philips Drachten geen eigen beveiligerrs meer