12-2017;

Voordat we ingaan op de organisatie van de Philips Bedrijfsbeveiliging is het van belang te weten dat Philips zich al vanaf 1899 heeft bezig gehouden met beveiliging.

Philips heeft zich al in de beginjaren beziggehouden met beveiliging van complexen ( zie hiervoor de foto uit 1920 bij de glasbunker), maar ook door het aanstellen van een veldwachter om orde en rust te houden in de door Philips voor haar werknemers gebouwde wijken.

Ook was Philips het eerste bedrijf in Nederland dat voor haar beveiligingsdienst in de jaren 30 een vergunning BD 1 heeft verkregen.

Door de opkomst in de jaren 30 van allerlei weerkorpsen, die steeds meer gingen lijken op Politiekorpsen, werd door de overheid middels de “Wet op Weerkorpsen” hierop ingegrepen. Ieder weerkorps werd verplicht een vergunning bij de overheid aan te vragen.  

Philips was ook de motor, eind jaren 40, om met andere grote bedrijven in Nederland, zoals Shell en DSM, een vakbond op te richten voor de bedrijfsbeveiliging.

Dat resulteerde in het feit dat de beveiligers van Philips ,in overleg met vakbonden, werden opgenomen in het Philips salarissysteem.

Dat betekende dat een Philips beveiliger een degelijke cariere kon maken, waarbij de navolgende salarisstappen gemaakt konden worden :

Een surveillant die bij Philips in dienst kwam maakte de navolgende stappen:

Surveillant 2e klas: Functiegroep 20 ( Beginnend surveillant / opleiding volgend )

Surveillant 1e klas: Functiegroep 25 ( Opleiding met goed gevolg afgesloten / beoordeling goed )

Hoofdsurveillant   : Functiegroep 30 ( Na 7 jaar als surveillant 1e klas / beoordeling goed )


Boven deze salarissen werd er voor de ploegendienst nog een percentage van 33% ploegentoeslag betaald, voor een vol continu rooster.

De surveillanten werkten in een vast ploegensysteem waardoor het voor de surveillanten mogelijk was een sociaal leven te hebben daar de vrije dagen in het rooster vaststaande dagen waren.

Verder regelde het rooster de ochtenddiensten ( 06-14 uur ), middagdienst ( 14-22 uur ) en nachtdienst ( 22-06 uur ) zowel in de week als in de weekenden.

Kortom door de deze positieve benadering van Philips hadden de medewerkers die bij Philips als beveiliger werden ingezet een goed salaris ( de beveiliger bij Philips werd gewaardeerd als vakman zoals een bankwerker,glasblazer, electricien enz.), een duidelijk rooster en een vaste werkplek.

Dat de Philips beveiliger een unieke positie had bleek in 1989 toen er een samenwerkingsverband werd aangegaan met RANDON. Het bleek uit gesprekken met surveillanten van RANDON dat die geen vast salaris, geen vast rooster, geen vaste ploegentoeslag of een vaste werkplek hadden.


Als we ingaan op de organisatie van de Philips bedrijfsbeveiliging is van belang een duidelijk onderscheid te maken:

Philips bedrijfsbeveiliging organisatie tot medio 1988.

Philips bedrijfsbeveiliging organisatie vanaf medio 1988.


PHILIPS BEDRIJFSBEVEILIGING ORGANISATIE TOT MEDIO 1988:

De Philips bedrijfsbeveiligingsorganisatie was een organisatie die vergelijkbaar was met die vaneen Product Divisie.

Een organisatie met een

Directeur,                                                        ( H.H. H.Rosseel, Th.Schulze, D.P.van der Veen )

Juridisch adviseur,                                          ( Mr. de Graaf en Mr.Stoffel )   

Chef geuniformeerde dienst Eindhoven,   ( H.H. Jongetjes, H.C. van Wijk, J.Rosenbaum)

Chef geuniformeerde dienst spreiding,      ( Hr. P.Remeijer, Hr.J.Schenk )

Personeelsdienst,                                           ( Hr.Uiterdijk )

Sloten en sleuteldienst,                                 ( Hr.Versteden, Hr.T.Matla )

Informatiedienst,                                           ( Hr.W.Busselaars, F.de Leeuw )

Afdeling legitimatiebewijzen,                       ( Hr.J.Schoofs )

Recherchdienst.                                              ( Hr.W.Klerks, Hr.H.van Veen )

Fourier.                                                           ( Hr. D.Denkers )

(Zie voor verdere informatie en foto's hoofdstuk OAR+opleidingen).


De directie en haar diensten waren gevestigd in het hoofdkantoor OAR aan de Kreugelstraat in Eindhoven.

De organisatie Philips Bedrijfsbeveiliging bestond uit twee gedeeltes teweten :

AANSTUREND:                                           UITVOEREND:

Directeur,                                                  Groepschef,

Juridisch adviseur,                                   Assistent Groepschef,

Chef geuniformeerde dienst.                 Surveillanten


Plus de ondersteunende afdeling als:

Sloten en sleuteldienst,

Afdeling legitimatiebewijzen,

Informatiedienst,

Recherchdienst.

Fourier.


De groepschefs werden aangestuurd door Chef geuniformeerde dienst.

De werkzaamheden voor surveillanten waren vastgelegd in een dienstboek.

In dit dienstboek waren alle activiteiten van de surveillanten exact geregeld, zoals:

-Wie wanneer buiten stond aan de poort,

-Wie wanneer binnen zat in de loge.

-Welke sluit/vervolgronde wanneer en door wie er gelopen werd.


Al deze activiteiten hadden als uitgangspunt :

“ Het voorkomen van schade en een eventueel ontstane schade tot een minimum te beperken”


Wat van groot belang was voor deze organisatie waren de navolgende zaken :

a. Door de directie van Philips Bedrijfsbeveiliging was er rechtstreeks contact/overleg met de Raad van Bestuur.

b. Iedere Product Divisie in Nederland betaalde na rato ( m2 en medewerkers ) mee aan de Bedrijfsbeveiliging.

c. De Product Divisies hadden geen enkele inbreng in de activiteiten van de beveiligingsgroepen.


PHILIPS BEDRIJFSBEVEILIGINGS ORGANISATIE VANAF MEDIO 1988:

Vanaf medio 1988 werd de organisatie van bedrijfsbeveiliging drastisch veranderd.

De volledige directie en haar ondersteunende afdeling kwamen te vervallen.

De Groep Beveiliging ( Groepschef, Assistent Groepschef, Surveillanten) werden een onderdeel van de grootste Product Divisie op de plant.


Voorbeelden :

Strijp 1, Consumer Electonics.

Strijp 2, Industrial Electronics.

Strijp 3, Display Components enzovoort.

Vanuit de verantwoordelijke product divisie werd een functionaris benoemd als LSO hetgeen staat voor Local Security Officer.

Deze functionaris, die totaal niets van bedrijfsbeveiliging wist, werd samen met het hoofd van de beveiliging verantwoordelijk voor de groep beveiligers.

Om deze functionarissen te voorzien van informatie werden zij door de afdeling PSO ( staat voor Philips Security Office ) geinformeerd, en opgeleid in jaarlijkse bijeenkomsten.


Door het wegvallen van de centrale aansturing van de Geuniformeerde Dienst kwamen de volgende taken volledig te liggen bij de Groepschef, die vanaf medio 1988 de titel Hoofd Beveiliging kreeg;

- Verantwoordelijk voor het budget, voor de uitvoering van de beveiligingstaken en voor het totale Security-beleid op de Plant   c.q. het Complex

- Sloten en sleutels. (Inkoop, plaatsing en administratie )

- Vervaardiging van de draagbadge,

- Het personeelsbeleid van surveillanten.

Verdere taken als :

- Recherche onderzoeken.

- Het overleg met bewoners van de plant,

- Het maken van maand en jaarrapportages.

Een van belangrijkste taken van het hoofd van de bedrijfsbeveiliging werd om het belang van de Bedrijfsbeveiliging uit te dragen.

Dit door middel van :

Uitgebreide rapportages (Maand – Jaar )

Aan de hand van deze rapportages analyse maken om het Securitybeleid aan te passen.

Presentaties bij directies, afdelingen enz. ( Hierbij was het vooral de Hr.T.Verhappen die zich bezig hield met houden van presentaties op directieniveau, om het belang van een goed fuctionerende Security groep te onderstrepen )

Door recherche onderzoeken diefstallen op te lossen en de daders over te dragen aan de betreffende afdelingen.


Kortom :

Door de verandering in 1988 was het vooral de rol van Groepschef die drastisch veranderde.

Was de rol van groepschef tot medio 1988 vooral gericht op het controleren van de werkzaamheden van de surveillanten, werd dat na 1988 totaal anders, het pakket waarvoor hij verantwoordelijk was, werd aanzienlijk groter en zwaarder.

Ook was hij in eerste instantie 24/7 bereikbaar via een pager waarna dat in 1990 veranderde door een mobiele telefoon waardoor hij te allen tijde aanspreekbaar/bereikbaar was.

Daardoor was het logisch dat diverse groepschefs, die al van ver voor 1988 deze functie hadden, in de problemen kwamen.

De aansturing van de beveiligers kwam te liggen bij de assistent Groepschef, terwijl de groepschef veranderde van Hoofd Beveiliging tot Security Manager.

Vanaf 1988 veranderde er op het gebied van opleidingen ook van alles zoals:

De surveillanten kregen een training ( Circon ) in het klantvriendelijk benaderen van de medewerkers aan de poorten en in de gebouwen.

Later hebben ook alle beveiligingsgroepen in Eindhoven actief meegedaan aan de CUSTOMER DAYS sessies.

De hoofden Beveiliging en Assistent Groepschef kregen in Vaassen ( Politie Opleidings Instituut ) recherche opleidingen.

Enkele jaren later ( 1995 ) kregen de hoofden Bedrijfsbeveiliging en Assistent Groepschefs te maken met kwaliteitsprogramma's als ISO 14000.

Verder werden surveillanten betrokken bij allerlei 24/7 controle-activiteiten, zoals;

- beveiligingsinstallaties,

- brandmuren/deuren,

- brandmeldinstallaties,

- watermeld installaties,

- bedrijfsstoffen toevoer installaties,

- vluchtdeuren,

- kluizen gevaarlijke stoffen,

- geldkluizen

- het up to date houden van calamiteitenlijsten,

- controle computerruimtes.

Deze tekst is in Juli 2018 door Hans Keijzer (waarvoor dank Hans) gecontroleerd en wij hebben zijn opmerkingen in bovenstaand hoofdstuk verwerkt.

Redactie Website 25-10-2018